لوگوی رادیو کاشان

انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی شهر نوش آباد جزوی از مردم و برخاسته از مردم نوش آباد است

گزارش پخش برنامه رادیویی دیار انوشه رادیو شهری کاشان ـ روز جمعه (1401/05/28)

ادامه خبر ...
رادیو شهری کاشان

انجمن پیشرفت نوش آباد مشاور امین و بازوی توانای شورا و شهرداری نوش آباد است

گزارش پخش برنامه رادیویی دیار انوشه رادیو شهری کاشان ـ روز جمعه (1401/04/31)

ادامه خبر ...
نشست چهل و سوم هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره ـ نشست چهل و سوم

گزارش برپایی نشست چهل و سوم هیأت مدیره انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز جمعه (1401/03/13)

ادامه خبر ...
نشست چهل و دوم هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره ـ نشست چهل و دوم

گزارش برپایی نشست چهل و دوم هیأت مدیره انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز سه شنبه (1401/02/13)

ادامه خبر ...
لوگوی انجمن

جلسه هیأت مدیره ـ نشست چهل و یکم

گزارش برپایی نشست چهل و یکم هیأت مدیره انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز چهارشنبه (1401/01/10)

ادامه خبر ...
لوگوی انجمن

جلسه هیأت مدیره ـ نشست چهلم

گزارش برپایی نشست چهلم هیأت مدیره انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز پنجشنبه (1400/11/28)

ادامه خبر ...
نشست سی و نهم هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره ـ نشست سی و نهم

گزارش برپایی نشست سی و نهم هیأت مدیره انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز دوشنبه (1400/10/20)

ادامه خبر ...
لوگوی انجمن

جلسه هیأت مدیره ـ نشست سی و هشتم

گزارش برپایی نشست سی و هشتم هیأت مدیره انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز چهارشنبه (1400/10/15)

ادامه خبر ...

پربیننده ترین اخبار