هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: خیرمقدم حامی همایش

گزارش خیرمقدم "علی اصغر شقایقی"/ حامی همایش در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: خیرمقدم دبیر همایش

گزارش خیرمقدم "حمیدرضا انصاری فر"/ دبیر همایش در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

محوطه ی تاریخی فیض آباد، شهری متعلق به دوران ایلخانی: گزارش ایلنا

گزارش «خبرگزاری ایلنا» از چهارمین فصل کاوش های باستان شناسی محوطه ی تاریخی فیض آباد ـ 1395/03/30

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: پوشش رسانه ای همایش

گزارش های خبری رسانه های ارتبط جمعی از همایش روز نوش آباد ـ 1396/01/04

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد

گزارش برپایی همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: جلسه ی یکم ستاد برگزاری

گزارش جلسه ی یکم ستاد برگزاری هم اندیشی عمومی پنجم ـ جمعه (1395/12/27)

ادامه خبر ...

جلسه ی هیأت مدیره ـ نشست بیست و پنجم

گزارش برپایی نشست بیست و پنجم هیأت مدیره ی انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز جمعه (1395/09/11)

ادامه خبر ...

جلسه ی هیأت مدیره ـ نشست بیست و چهارم

گزارش برپایی نشست بیست و چهارم هیأت مدیره ی انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز پنج شنبه (1395/09/11)

ادامه خبر ...

پربیننده ترین اخبار